Thai Businesses Join Gulfood 2022

ซาอุดิอาระเบียอนุญาตให้โรงงานผลิตไก่ของไทย 11 แห่งส่งออกไก่แช่เย็น ไก่แช่แข็ง และไก่แปรรูปไปยังตลาดซาอุอาระเบีย เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม เป็นต้นไป

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหารือกับภาคเอกชนและสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมส่งออกไก่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อปริมาณและราคาไก่ในตลาดภายในประเทศ และต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออก

ในปี 2564 ประเทศไทยส่งออกไก่แช่แข็ง ไก่แช่เย็น และไก่แปรรูป ไปต่างประเทศรวม 912,900 ตัน มูลค่า 102,000 ล้านบาท (3,056 ล้านเหรียญสหรัฐ) ปัจจุบัน ซาอุดิอาระเบียนำเข้าไก่ปีละ 590,000 ตัน โดย 70% มาจากบราซิล อีก 30% มาจากยูเครนและฝรั่งเศส

ในอนาคต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าจะกระตุ้นการส่งออกสินค้าไทยประเภทอื่นไปยังซาอุดิอาระเบียอีกด้วย